Posts | Comments | E-mail /

کرزی صاحب حقایق را بیان می کند مگر ایکاش….!!؟

Posted by on Oct 3rd, 2012 and filed under تحلیل, سرمقاله. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

نویسنده:- ذره بین

اخیرا  جناب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت:- افغانستان یک کشور غنی است و منابع زیر زمینی بزرگ در زیر زمین و انسان های بزرگ و با استعداد در بالای زمین دارد و همچنان کشور ما در منطقه سوق الجیشی مهم جهان واقع است. آری ! ما نیز  از مدت مدیدی بدینسو ناله و فغان می کنیم که ما در اینجا هرچیز داریم ، معدن های سرشار طبیعی داریم، دریا های خروشان داریم، زمین های زراعتی داریم، کوه های شامخ و سر به فلک داریم، جنگلات سرسبز و شاداب داریم، دانشمندان معروف  داریم ، ساینسدانان شهیر  داریم، شاعران  و نویسندگان زبده داریم مگر یگانه چیزیکه به فقدان آن از سالیان دراز  مواجه هستیم  رهبری سالم است و بس. بدیهی است  اگر  ما قیادت و رهبری سالم  میداشتیم به اوضاع فلاکت بار کنونی مواجه نمی شدیم، اگر ما قیادت و رهبری سالم میداشتیم افغان های مظلوم بجای یک لقمه نان خشک علف و ریشه درخت ها را نمیخوردند، اگر ما رهبری سالم میداشتیم بیسوادان به حیث وزیران برگزیده نمی شدند، اگر ما رهبری سالم میداشتیم افغانستان در سر فهرست کشور های فاسد قرار نمی گرفت، اگر ما رهبری سالم میداشتیم در برههٔ ساینس و تکنالوژی به انحطاط علمی مواجه نمی شدیم، اگر ما رهبری سالم میداشتیم منافع ایران و پاکستان را بر منافع علیای افغانستان ترجیح نمی دادیم،  اگر ما رهبری سالم میداشتیم پارلمان تقلبی افتتاح نمی شد، اگر ما رهبری سالم میداشتیم طالبان کودکان هشت سالهٔ ما را اعدام نمی کردند، اگر ما رهبری سالم میداشتیم طالبان دروازه های کابل را دق الباب نمی کردند، اگر ما رهبری سالم میداشتیم تروریستان و متجاوزین را با الفاظ برادران ناراضی خطاب نمی کردیم، اگر ما رهبری سالم میداشتیم اعدام هزاران افغان معصوم را در ایران نظاره نمی کردیم، اگر ما رهبری سالم میداشتیم راکت باران پاکستان را حق مسلم آن کشور تلقی نمی کردیم، اگر ما رهبری سالم میداشیتم افغانستان به مستعمرهٔ ایران مبدل نمی شد، اگر ما رهبری سالم میداشتیم پول گرسنگان افغان در اعمار بلند منزل ها و ایجاد شرکت های هوایی مصرف نمی شد، اگر ما رهبری سالم میداشتیم سرمایهٔ کابل بانک به دوبی انتقال داده نمی شد و سر انجام اگر ما رهبری سالم میداشتیم  قانون اساسی ما تحت سم ستوران زورگویان لگد مال نمی شد.

.
آری! می پذیریم که افغانستان منابع سرشار طبیعی دارد مگر سوال اساسی دراینجا که  این منابع را کی ها استخراج خواهند کرد؟  آیا دولتمردان کنونی استطاعت و توانایی استخراج آنرا دارند؟ آیا دولت کنونی پس از ده سال آمادهٔ مشوره با دانشمندان افغان است؟  آیا در تیم  ادارهٔ کابل کدام دانشمند وجود دارد؟ اگر وجود دارد ، پس چرا افغانستان به اوضاع فلاکتبار کنونی مواجه است؟؟؟؟
اگر از حقیقت طفره نرویم اکنون در افغانستان آنهایی دانشمند پنداشته می شوند که کلاشینکوف و تانک داشته باشند و یا با یکی ازتنظیم های هفت گانه و یا هشت گانه رابطه داشته باشند، آنها هستند که علی رغم هزار ویک مشکل این جامعه  از بلند گو های رادیو و صفحات تلویزیون لاف و گزاف می زنند، دانشمندان ما که  یا در خانه نشسته اند و یا هم  بخاطر بدست آوردن یک لقمه نان خشک به دکانداری و یا آب فروشی رو آورده اند. در اینجا  علم و دانش کوچکترین بهای ندارد و اگر علم ودانش ارزش میداشت باید دانشمندان ما، پوهاندانان ما و پروفیسوران ما با یاس و حرمان تمام  با قلب های شکسته از این دنیا دون رخت سفر نمی بستند.
.
کرزی صاحب می گوید که در افغانستان انسان های بزرگ و با استعداد زندگی می کنند، مگر کرزی صاحب اینرا نمی گوید که به کدام افغان با استعداد زمینهٔ خدمت مهیا شده است؟ کدام افغان با استعداد نوازش شده است؟؟. همه افرادیکه در طول ده سال گذشته  نوازش  شده اند ،  حاشیه نشینان دربار بوده اند و بس و آنها نیز به نوبهٔ خود  افغانستان را در سر فهرست کشور های فاسد قرار داده اند
.

کرزی صاحب می گوید که در افغانستان افراد با استعداد وجود دارند مگر    موصوف فراموش کرده که در سلطنت ده ساله اش ، دانشمندانی از وظایف شان سبکدوش شده اند که حتی کمونیست ها، مجاهدین و حتی طالبان به علم و دانش آنها ارج احترام داشتند مگر وزیران  ادارهٔ کرزی صاحب آنها را از وظایف برطرف کرده اند و اگر می گویید که من در زمینه اغراق و مبالغه می کنم لطفا با نگارنده این سطور تماس گرفته که  نام  آن عدهء از پوهاندان و پروفیسوران را به شما ارایه کنم که در سلطنت ده سالهء کرزی صاحب از وظایف سبکدوش گردیده اند.

.
از مرگ پوهاند دوکتور پیر محمد صدیقی صاحب بیش از هشت سال و اندی می گذرد مگر من همین اکنون روزی را به یاد می آورم که موصوف با چشم های اشک آلودش  از وظیفه اش سبکدوش شده بود و به خانهٔ ما آمد. یگانه گناهی موصوف این بود که او دانشمند بود و از پوهنتون دیویس ایالات متحدهٔ امریکا در رشتهٔ حشره شناسی دوکتورا داشت  مگر وزیرش بیسواد و حتی سند فراغت پوهنتون را نیز نداشت. .آری! موصوف در تلاش پیدا کردن کار در زمان حکومت کرزی صاحب با هزاران یاس و حرمان از این دنیا رخت سفر بست. مرحوم پوهاند دوکتور صدیقی صاحب در تلاش پیدا کردن کار درگذشت مگر سوال محوری در اینجاست که آیا باز کدام مادر افغان فرزندی را به مثل پوهاند پیر محمد صدیقی در شهر گردیز تولد خواهد کرد؟ آیا باز افغانستان حشره شناسی را به مثل پوهاند صدیقی صاحب تربیه خواهد کرد؟ پوهاند صدیقی صاحب یکی از صد ها دانشمند افغان است که با قلب شکسته در زمان ادارهٔ حامد کرزی در تلاش پیدا کردن کار درگذشته است.

.
مرحوم پوهاند دوکتور پیر محمد صدیقی در مورد اینکه چرا پسرش خیاط شد برایم به آواز گریه آلود چنین گفته بود: ” من که شب و روز تعلیم کردم و دوکتورای خویش را بدست آوردم چه سود برایم داد، محض اینکه هیچ کس هم امروز برایم کار نمی دهد. ای کاش! من در همان زمان کدام کسب را یاد می گرفتم تا امروز به مشکل بیکاری مواجه نمی بودم. به همین خاطر من به یگانه پسر خود توصیه کردم که بجای علم و تحصیل کدام کسب آزاد مانند خیاطی و نجاری را بیآموزد تا در آینده به مثل من به مشکل بی کاری مواجه نشود. همین اکنون من به تو هم نصحیت می کنم که در تلاش علم و دانش مباش زیرا درینجا علم و تحصیل هیچ  بهای ندارد.))

.
آری جناب محترم کرزی صاحب!!!  پوهاند دوکتور پیر محمد صدیقی، پوهاند دوکتور خیر الله دولتی، پوهاند دوکتور باز محمد شیر زاد، پوهاند دوکتور احمزه خیل شینواری، پوهاند دوکتور محیبی و…  در دوران حکومت شما بنا بر عدم تکریم به علم و دانش با هزاران یاس و حرمان از این دنیای دون برای ابد از نزد ما رخت سفر بستند. من آنها را از نزدیک می شناختم، از زمانی کودکی با آنها آشنایی داشتم، آنها در خیال و تصور انکشاف و ترقی افغانستان بودند،‌ آنها در غم اندوختن دالر نبودند، برای آنها افغانستان مهم بود نه کدام چیزی دیگر.  تلاش های خستگی ناپذیر آنها بود که افغانستان در دههء هفتاد میلادی به کشور های خارج غله و دانه را صادر می کرد، آنها بودند که نام افغانستان را در ردیف کشور های پیشرفته قرار داده بودند مگر   آنها از حکومت شما آزرده بودند، شما  به علم و دانش آنها ارج احترام نگذاشتید، شما در پیشبرد امور از آنها مشوره نگرفتید، زیرا آنها نه پاسپورت خارجی داشتند و نه هم با تنظیم های جهادی و نشنلستی کدام رابطه داشتند، آنها مردم عادی بودند، نه کروزین داشتند و نه هم لندکروز، آنها پیاده در کوچه ها و خیابان های این وطن گشت و گذار می کردند، مگر شما آنها را با صدور یک تعزیت نامه نوازش دادید.
جناب محترم کرزی صاحب! در مورد پوهاندان ماشینی  عصر کنونی حرف نمی زنم ، زیرا گرفتن رتبهء پوهاندی کدام کار آسان نیست، آنهایی که نایل به این رتبه شده اند می خواهند که از صمیم قلب به خاک و کشور خود خدمت کنند، نه اینکه مانند ده ها پوهاند ما خانه نشین شوند.

جناب محترم کرزی صاحب! می پذیریم که در این سرزمین دانشمندان معروف داریم مگر متاسفانه دانشمندان ما از نظام شما آزرده اند زیرا ادارهٔ شما آنها را نوازش نه بلکه خانه نشین کرده و بدیل آنها کار به افراد غیر مسلکی سپرده شده است . شما بهتر از ما فرجام عدم تکریم به اصول شایسته سالاری را میدانید که بهترین مثال آن بروز مشکلات پارلمانی  می باشد که هرچه تلاش می کنید که  حل شود مگر با آنهم راه حل آن وجود ندارد بجز آنکه با در نظر داشت منافع ملی  پارلمان  تقلبی منحل اعلام شود  مگر این کار نیز منجر به بحران خواهد شد.
فرستادن/حفظ کردن

Leave a Reply

CAPTCHA Image
Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree

Advertisement

Recently Commented

  Archives by Tag

  ا

  Recent Entries

  • د ولسي جرګې د يوه غړي دوه ساتونکي ووژل شول
  • بدون شرح
  • حامدکرزی د هندوانو او سیکانو له استازو سره په کتنه کې: تاسو د افغانستان د اتباعو په توګه د دې هیواد له نورو اوسېدونکو سره مساوي حقوق لری
  • د بندونو او ملا درد ته نوی درمل وموندل شو
  • د اسد دانش صيب ځواني مرګ زوی حسيب الله په مرګ کې!
  • دستگیری ۹ تروریست در ولایت بدخشان
  • طالبان پاکستانی به دولت نواز شریف هشدار دادند
  • صدر اعظم ناروی بخاطر درک بهتر وضعیت کشورش؛ در کوچه های اسلو تکسی رانی کرد
  • اعلام آمادگی هند برای کمک نظامی با افغانستان
  • د قطر د دفتر لړي په ترکیه او سعودی عربستان کښې