Posts | Comments | E-mail /

طرزالعمل های حل منازعات انتخاباتی،مراجع ذیصلاح صدور حکم تجدید انتخابات

Posted by on Nov 30th, 2010 and filed under تحلیل. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

دوکتور م.ع. روستار تره کی

از جار و جنجال ناشی از تقلب در انتخابات چنین معلوم میشود که در لابراتوار سیاسی افغانستان  هیولای خونخوار دیموکراسی زیر ضربات واقعیت های حاکم در کشور در حالت کوما قرار دارد . این جناور صرفآ با تزریق « بی 52 » طبیبان بیرون مرز ، نیمه جان نگاهداشته شده است …
شاغلی اوباما در رشته حقوق تحصیل کرده است . اما معلوم میشود که شاگرد چندان برازنده نبود . جلالت مآبی اگر درس های خود را بدرستی هضم میکرد و از حقوق چیزی در چانته میداشت ، هرگز انتخابات را در یک کشور ناامن ، در حال جنگ با مهاجمین خارجی و فاقد حق حاکمیت ملی سازمان نمیداد .
چه انتخابات وسیله ابراز اراده مردم آزاد در یک کشور آزاد است و تدویر آن در اوضاع افغانستان توجیه حقوقی نمیتواند داشته باشد .
واقعیت اینست که سرزوری جلالتمآبی در تدارک انتخابات مظهر دنباله روی غیر هدفمند از پروسه « ویرانگری سازنده »  «  بوش » است که برای افغانستان جزء تباهی و برای امریکا غیر از رسوایی و خفت چیزی به بار نیاورده است .
بهر حال ! در منازعه بر سر انتخابات اینکه تقابل الفاظ جای تبادل گلوله و آتش را گرفته است ، کار خوبی شده است . اما سوال اینست که با بیرون شدن قوای خارجی رقابت مسالمت آمیز سیاسی ادامه خواهد یافت ؟
من به این باورم که دیموکراسی ایکه ضمانت اجرای آن  قوت های خارجی و ادامه جنگ باشد ، در غیاب قوای بیرونی خاطره لرزانی ازان در حافظه تاریخ سیاسی باقی خواهد ماند .
اما یک سوال :
هرگاه دیموکراسی که با ماشین جنگی نیرو های خارجی حضور یافته است بسته در رکاب همان ماشین قصد مسافرت به بیرون کشور کند ( که درین حال افغان ها به شیوه وطنی پروبلم های خود را حل خواهند کرد ) چه کسانی بهای خون های نا حقی را که طی ده سال زیر عنوان دفاع از دیموکراسی ریختانده شده است ، خواهند پرداخت ؟
میرویم به اصل مطلب :
سایه سنگین تقلب یک بار دیگر انتخابات را در مرکز تقابل و جنگ سرد بازیگران سیاسی که طبق معمول ملعبت پیشبرد مقاصد بیگانگان شده اند ، قرار داده است .
انتخابات پارلمانی روی مقاصد معین و در عین حال مغرضانه  کشور های مهاجم خارجی پلانیزه شده است . در تقلب در انتخابات نقش استخبارات خارجی کاملآ محسوس است . استقبال شتاب زده از نتایج آن توسط ملل متحد ، امریکا ، اتحادیه اروپا و بازیگر اخیر معرکه یعنی روسیه با آگهی از تقلب در آن تصادفی نیست .
ستاتژیست های ناتو به این باور شده اند که جنگ ده ساله که دست آورد کم ستراتژیک داشته است ، باید با کار سیاسی اکمال شود . کار سیاسی عبارت است از نفی مذاکره با مخالفین مسلح و تدویر انتخابات در فضای ناامنی و وجود اختلافات بالقوه قومی .
انتخاباتی که بتواند افغانستان را بر ظوابط قومی تقسیم کند ، دست آورد های دهه جنگ را اکمال میکند و کشور را سر راست به سوی تجزیه میبرد .

*   *    *
در کشور های پیشرفته غربی پا به پای تحکیم موازین دیموکراسی برای دفع تخلفات انتخاباتی قوانین متنوعی وضع شده است که انتخابات را در سطوح مختلف ( ریاست جمهوری ، پارلمانی ، شاروالی ، پوهنتونی و غیره ) زیر پوشش میگیرد و برای هر مورد تخلف مجازات جداگانه تعیین میکند  .
به تعبیر دیگر به موازات ظرافت کاری ها در تقلب در عرصه انتخابات قوانین به دقت وارد جزئیات میشوند .
دو طرزالعمل برای حل منازعه انتخاباتی وجود دارد :
الف    ـــ  طرزالعمل سیاسی که طی آن پارلمان جدید التشکیل که در مورد اصولی بودن انتخاب اعضای آن نباید شک و تردید وجود داشته باشد ، روی موارد ادعا شده تقلب در انتخاب برخی کاندید ها ، قرار صادر میکند .
این طرزالعمل به موازات انتقال قدرت از سلاطین خود کامه اروپا به پارلمان ها و انکشاف پارلمانتریزم مورد استفاده قرار گرفته است .
در بلژیک ، ایتالیا ،هالیند و غیره ازین شیوه رسیدگی به تخلفات استفاده میشود .
دو عامل سبب گردید تا در برخی کشور ها صلاحیت بررسی تخلفات انتخاباتی به مراجع قضایی انتقال داده شود :
ــ اعمال نفوذ گروه های برنده انتخابات در پارلمان برحال به نفع وابستگان سیاسی : در جمهوریت سوم و چارم فرانسه وکلآ به بهانه تقلب در انتخابات رقبای سیاسی خود را از صحنه بیرون میکردند : در 1989 نمایندگان پوجادیست از حق وکالت محروم شدند .
ــ تقابل طرزالعمل سیاسی با اصل تفکیک قوآ .
ازین گذشته تبعیت ازین منطق که پارلمان نمیتواند هم قاضی و هم مدعی باشد ، موجب انتقال صلاحیت بررسی جرایم انتخاباتی به قضات شده است .
ب    ــ  طرزالعمل قضائی : منطق انتقال صلاحیت حل منازعه انتخابات به اورگان مستقل قضآ در واقع تآئید اصل تفکیک قوآ و در عین حال تجویز جلوگیری از سیاسی شدن مسآله است .
در برخی کشور های اروپائی قضات خاص ( قضات انتخاباتی ) وظیفه رسیدگی به منازعه را بدوش دارند .
قاضی انتخاباتی در صورتی با مداخله خود آرآ را باطل اعلام میکند که تخلفات شدید مانع بیان آزاد اراده رایدهندگان شود . اما قبل از مداخله قاضی مواردی میتواند عرض وجود کند که آرآ مشکوک بصورت اتوماتیک باطل اعلام شود . اشتباه در محاسبه کرسی ها ، ترکیب غیر اصولی دفتر رایگیری ، نقص اصل سری بودن رای و غیره ازین موارد است .
هر گاه تقلب در شمار آرآ مطرح باشد ، قاضی انتخابات جانشین دفتر رایگیری برای از سرگیری شمارش آرآ میشود . درین حال در صورت اثبات تقلب کاندید یا کاندید های ناکام به جای کاندید یا کاندید های کامیاب ، برنده اعلام میگردد .
نکته مهم اینست که قاضی انتخابات در صورتیکه حال و احوال طوری باشد که بررسی دقیق شواهد اشتبآ یا تقلب امکان پذیر نشود ، مجموع انتخابات را باطل اعلام مینماید . درین حال مرجع اداری انتخابات باید انتخابات را از سر سازماندهی کند .
در فرانسه بعد از 1958 م صلاحیت وارسی تخلفات انتخاباتی به مراجع قضائی انتقال کرد : شورای قانون اساسی حل منازعات مربوط انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را بدوش گرفت . در حالیکه شورای دولت موظف به رسیدگی به تخلفات انتحابات محلی و اروپائی شد .
برای درک حدود صلاحیت قضآ در عرصه دفع تقلبات انتخاباتی نظر مختصری به انتخابات شاروالی در فرانسه می اندازیم :
قانون 31 دسامبر 1975 فرانسه در صورت وجود شواهد قوی تقلب در انتخابات شاروالی به قاضی اداری ( نه به شورای قانون اساسی ) صلاحیت تعیین مجازات را به متخلفین داده است . این مجازات میتواند بازپس گیری کرسی وکالت از وکیل برنده انتخابات باشد . درین حال رئیس دفتر انتخابات که طبق قانون میباید یکی از اعضای شورای شاروالی باشد ، از وظیفه سبکدوش میشود .
رئیس محکمه استیناف به جای شخص عزل شده کس دیگری را تعیین و به متخلفین مجازات میدهد .
در انگلستان بعد از 1868 صلاحیت رسیدگی به جرایم انتخاباتی به محاکم عادی سپرده شده است  :
محاکم عادی پیشنهاد بطلان انتخابات حوزه معینی را به رئیس مجلس عوام ( سپیگر ) به قصد اعلام بطلان مینماید . طبق تعامل سپیگر همیشه با پیشنهاد قاضی ابراز موافقت کرده است . بنآ میتوان استنباط کرد که در واقع این قاضی است که در مورد بطلان انتخابات و مجازات متخلفین تصمیم میگیرد .
در افغانستان آنچه بنام کمسیون شکایات انتخاباتی مسمی شده است پنج عضو دارد .
حضور دو تبعه خارجی در کمسیون ممثل آشکار نقص حاکمیت ملی افغانستان و اعمال نفوذ خارجی در پروسه انتخابات است . اعلام شتابزده استقبال از نتایج انتخابات از جانب قوت های خارجی مظهر استفاده افزاری از انتخابات به مقاصد مشکوک ستراتتزیک است .
در افغانستان به دلیل تجربه کم در عرصه دیموکراسی قوانین وارد تنظیم جزئیات انتخابات نشده است : قانون اساسی و قوانین انتخابات و جزآ احکام عمومی و مبهم در زمینه دارد .
ماده 81 قانون اساسی از انتخابات منحیث وسیله تمثیل اراده مردم یاد میکند . تقلب در انتخابات نقص این اصل است .
ماده 83 قانون اساسی در مورد سلامت و اصولیت انتخابات  ( رای آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم ) صحبت مینماید . تخلف در انتخابات این اصل را نیز نقص کرده است .
کمسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان مرجع قضائی نیست و صلاحیت دادن مشروعیت قسمی یا کلی به انتخابات را ندارد . این کمسیون به نحوی دارای صلاحیت اداری در کانالیزه کردن شکایات به مراجع ذیصلاح است .
کمسیون باید شکایات و عرایض وارده را از طریق څارنوالی به مراجع قضائی از جمله ستره محکمه و یا شورای قانون اساسی ارجاع نماید . این دو اورگان ، مرجع نهائی اعلام بطلان و صدور حکم در تجدید انتخابات عمومی یا قسمی و تعیین مجازات متخلفین است.«  پایان »

فرستادن/حفظ کردن

Leave a Reply

Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree

Advertisement

Recently Commented

  Archives by Tag

  ا

  Recent Entries

  • خروج نیروهای پولندی قبل از پایان ماموریت نظامی آنها
  • امریکا آمادهٔ پذیرش یک رئیس جمهور زن است:- میشل اوباما
  • کشته و زخمی شدن ۱۰ نفر در نتیجهٔ انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی مارجه ولایت هلمند
  • ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی بغلان مرکزی کشته شد
  • سازمان امنیت ملی امریکا پروگرام های نظارتی خود را قانونی اعلام کرد
  • آغاز تمرینات نظامی تحت عنوان رفاقت نظامی ۲۰۱۳
  • نیروهای کودتاچی مصر مسجد فتح قاهره را تحت محاصرهٔ خود در آورده اند
  • طالبان ۱۰ تن از کارکنان یک شرکت سرک سازی را در ولایت هرات گلوله باران کردند
  • باز داشت ۱۰۰۰ تن از هواداران اخوان المسلمین در مصر
  • تعداد از مشاورین امریکایی برای مهار تهدید روز افزون القاعده در عراق مستقر می شوند: وزیر خارجه این کشور