Posts | Comments | E-mail /

به آنانیکه از قرآن مغز را برداشته اند

Posted by on Jul 31st, 2010 and filed under سپینې خبرې. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

عبىالرحمن فرقاني

من مطئن بودم که پیروان نظریه های مادی ، وپیروان فلاسفهء منکرین از خدا جلت عظمته علیه تبصره ام فغان کنان سخن بیهوده وسرو صدای بې مفهوم خواهند داشت ، اما به این اندازه تاخت وتاز بې ارزش که اصلا برای خواننده ګرامی کدام مفهوم مستدل و قناعت بخش را ارایه کرده نه تواند را متصور نه بودم . وعلت اساسی این اطمينانم درین بود که هویت اصلی این پیروان نظریات فلسفوی فرسوده را افشا کرده بودم . یکی از آنها تبصرهء را زیر عنوان ما از قرآن مغز را برداشتیم …. به رشته تحریر در آورده است ، وپورتال افغان جرمن آنرا به کمال افتخار در زمره آنعده از مواد نشر نموده است که باید مقاله های برجسته وکامل درآن نشر شود ، نه اینګونه تبصره ها ونظرات . به هر صورت این حق پورتال است که چګونه وچطور افکار را برای ارتقای سطح فکری فرد جامعه افغانی به نشر برساند ، وکدام مطالب را نشر کند تا به پورتال یک نوع خصوصیت اعطا کند .

قبل ازینکه من در رابطه به تبصره ما از قرآن … چیزی بنویسم لازم می بینم تا تبصره خود را که در بخش نظرات ثبت نموده ام درینجا بطور مکمل نقل کنم ومنبعد به جواب چرندیات این تبصره خواهم پرداخت .

از چند روز بدینسو ما شاهد بحثی هستیم که در پورتال افغان جرمن براه افتاده است ، وطوری برداشت می شود که خود پورتال هم درین بحث طرف قرارګرفته است ، وچنین پنداشته می شود که پورتال طرفدار نشر آنعده از مطالب جدل برانګیز است ، که بجز از مغشوش کردن افکار خوانندګان در نهایت دست آورد دیګری ندارد . ودر لابلای این مطالب مفاهیم اسلام ستیزی بطور آشکار سرازیر می شود ، ورنه عدم تقدیس پیام الهی برای رهنمایی بشریت که همانا در آیات قرانی نازل ګردیده است دیګر چه مفهومی دارد؟ ، ونسبت دادن احکام الهی به وقت وزمان معین دیګر چه مفهومی دارد بجز اینکه برای تحریف وتفسیر نادرست آن راه یابی شود ؟ . ازهمنجاست که اینبار الله تعالی نګهبانی این دین (اسلام ) را بدوش خود ګرفته است تا نه شود که انسان باساس خواسته های جسمانی و نفسی خود آنرا تاویل ودر آن تحریف به میآن آورد . طوریکه در ګذشته ها کرد .

آیا انکار از (دین ) که طرز زیستن انسان را درین عالم به انسان می آموزاند انکار از آن خالق که علم را به انسان عنایت کرده نیست ؟، آیا به آنعده از فلاسفه ومنکرین خدا لقب خدایی دادن ( که فلان خدای هنر است ) در ذات خود کفر نیست ………؟

شرم آور است که از زیر خاکستر آن نظریات فرسوده و باطل مادی وفلسفوی کسان برای مغشوش کردن افکار مسلمانان سربلند کند ، که بطلان خود را در میدان زندګی عملی انسان یکی پی دیګر اعلان می نماید . خوشبختی وسعادت حقیقی انسان در زندګی مرفه ، اختراعات علمی دیګر همچو ، طیاره و راکټ های دور برد ، بمب اتم …………. نیست اګر چنین می بود چرا ما شاهد استیم که انسان جامعه غربی بلآخره دچار خودکشی ها ، امراض روانی ، اعتیاد مواد نیشه آور ، در ارتباطات جنسی بدتر از حیوان چارپای ، جرم پیشه ، سرګردان و لالهاند ، ودر نهایت از خود بیزار واز پریشانی ها ومکلفیتها که نظامهای اجتماعی ، اخلاقی و علمی تمدن غرب آنرا بروی مسلط کرده ګریزان می باشد ، و با مواد مخدر و نظریا ت فرسوده مذاهب فلسفوی روح ،جسم و اعصاب خود را می کشد .

انسان نه تنها برای آرامش جسمانی ضرورت دارد ، ساختار فیزیکی انسان به یک چیزی دیګری نیاز مبرم دارد که عبارت از دین است عبارت از عقیده به ذات اقدس ‌ذاتیکی بزرګتر از همه هستی هاست ، واشباع غرایز روحی انسان بدون دین تحقق پذیر نیست ، لذا برای دین ضرورت اشد است از ضرورتهای مادی .

اما آنچه که من را وادار ساخت تا این تبصره را در رابطه به بحث براه انداخته شده بنویسم اینست که من با تعجب فراوان یکی از برادران را که محمد انور بنیاد است در قطار آنها می بینم که روزی نویسندګان را دعوت می نمود تا در رد مقاله کفری نعمت الله ترکانی ابراز نطر کنند وشخصا برایم بذریعه یک نوشته خود دعوت کرده بود تا در رد افکار باطله چیزی بنویسم ،. اما امروز برخلاف توقع در زمره کسانی سخن سرایی می کند که بزدلانه بردین مبین اسلام دارند می تازند ، دوست عزیز چه شد که راه خود ر ا ګم کرده ای من باور نه دارم که شما همان محمد انور بنیاد باشید شاید کسی از نام تان استفاده کرده باشد . امید آزرده نه شوید ویک بار دیګر مضامین پیروان مذهب فرسوده ء فلسفوی ( وجودیت ) را به تعمق بخوانید . امید است پورتال افغان جرمن وقت ګرنبها و پر ارزش خود را در راستای خدمت به میهن اشغال شده وعزیز ما افغانستان صرف کند تاینکه اینګونه پرسش های فرسوده فلسفوی را مطرح کند ، که زمانش ګذشته است .

من در تبصره ام به مواضعی اشاره نموده ام که در مضامین بعضی نویسندګان از آن منحیث تهمت به اسلام یاد شده است مثلا : ۱- عدم تقدیس ومطلق بودن پیام الهی (به نوشته ملیحه نایاب مراجعه شود ) .۲- نسبت دادن احکام الهی که در قران نازل ګردیده است به زمان ومکان معین (نوشته ملیحه نایاب مراجعه شود ) . ۳- عدم ضرورت انسان به دین ( به نوشته هاشم سدید مراجعه شود ) .

ما همه می دانیم که قوانین واحکام الهی مطلق است وګنجایش تغیر و یا تبدیل در آن وارد نیست ، پس عقیده بر مطلق بودن آن شرط از شروط مسلمان بودن است . ونیز می دانیم که احکام الهی برای هر زمان و هر مکان مناسب وقابل تطبیق است ، نه اینکه بګوییم که فلان حکم که در قران نازل ګردیده است برای زمانه رسول الله صلی علیه وسلم درست بود واکنون قابل تطبیق نیست ، طوریکه ګفتند ( به نوشته های شان مراجعه شود ). ونیز می دانیم که ساختار جسمی وروحی انسان در مجموع به دین نیازمند است اشباع غرایز روحی خود نیاز به دین دارد . طوریکه در تبصره خاطر نشان ساختیم که هر چند انسان به دست آوردهای مادی ، وآرمش جسمانی وبدنی راه یابد با وجود این آرمش جسمانی روحش احساس تشنګی می کند ، ودر جستجوی مصدری می شود تا این تشنګی روحی وی را سیراب کند ، که نام این مصدر اسلام است ، در غیر آن زندګی اش بی مفهوم وبی هدف است . پس استوار بودن زندګی انسان محض به تولید مادی ،علمی و دور ازدین اشتباهیست که انسان را بسوی تباهی وبدبختی می کشاند .

واز همین جا بود که من در تبصره خود خاطر نشان کرده بودم که انسان هرچند بکوشد اینبار چون ګذشته ها نمی تواند در احکام وقوانین الهی باساس خواسته های نفسی وجسمانی خود تحریف بیاورد . چونکه رسالتهای ګذشته به اقوام وازمنه ء خاصی تعلق میګرفت ،اما اسلام برخلاف آن دینیست ابدی وبرای همه بشریت ،سپس این دین نباید دست خوشی تمایلاتی نفسی وتحریفهای بشری واقع شود ،روی همین منطور رب ذوالجلال حفظ این دین را خود متکفل شد وبنا برین قرآن منحیث معجزی ابدی باقی است ( انا نحن نزلنا الذکروانا له لحفظون ) .

یک مطلبی که ضروری است با آن تماس ګرفته شود آن اینکه در تبصره های شان اصطلاح ملا را بسیاراستعمال می کنند ، تا بتوانند به این اساس دین ومسایل دینی را در جامعه اسلامی به یک قشر معین اختصاص دهند . کسیکه از دین صحبت کند ویرا لقب ملا داده از جامعه تفریقش می کند ، واین حربه استعمار است تا دین را به کسانی اختصاص دهند که اضافتر از نما ز ومسجد در جامعه نقش دیګری نه داشته باشند . عزیزان دین فقط وظیفه ملا نیست در جامعه اسلامی باید هر کس ملا باشد هر کس از وجایب دینی خود آګاهی داشته باشد و مکلفیت های دینی خود را بداند ، اسلام صرف ملکیت ملا نیست اسلام ملکیت هر مسلمان است ، ودر رساندن دین تنها ملا مکلف نیست بلکه استوار بودن جامعه بالای ارزش های دین مبین اسلام مکلفیت هر مسلمان است .

مطلب دیګر اینکه وقتیکه برین منکرین از دین وخدا حلقه تنګ شود ، سپس دامن شعرا را ګرفته به اشعار شان استدلال می کند ، ودر چپن آن صوفی واین صوفی جا می پالند .

ما ازقران مغز برداشتیم وپوست را به دیګران ګذاشتیم

باوجود اینکه یقین کامل دارم که نویسنده این تبصره مفهوم این فرد شعر را بکلی نمیداند وصرف مانند طوطی آنرا حفظ نموده است ، من از جنابش می پرسم که وی از قرآن چه پیمانه مغز برداشته است !

از نویسنده مضمون (ما از قران مغز برداشتیم ) تقاضا می شود که معنی و مصدر (آرش) را بیان نموده بفرمایند که آیا این اسم ایرانی است یا هندی .

فرستادن/حفظ کردن

2 Responses for “به آنانیکه از قرآن مغز را برداشته اند”

 1. +1 Vote -1 Vote +1فرقانی says:

  برادر نهایت محترم عبدالله و خوانندګان ګرامی سایت وزین ویسا السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته : برادر مفهوم که شما ازان صحبت نموده اید در بخش لوازمات ایمان شمرده شده است یعنی وقتیکه یک مسلمان به وحدانیت خداوند وپیغمبران وکتاب های آسمانی و روز آخرت ایمان بیآورد این ایمان منبعد لوازمات و مکلفیت ها داری که یکی اش حمیت یعنی غیرت کردن بردین یا به عبارت دیګر دفاع از دین . وطوریکه فرموده اید این وظیفه هر فرد مسلمان است که حین تجاوزعلیه دین اسلام ازآن دفاع کند . وبا تشکر از سایت ویسا که این چنین مضامین را نشر نموده وجیبه ایمانی و دینی خود را ادا کرده اند . وباید هم رسانه هایکه احساس مسولیت میکنندچنین باشد . من از خداوند برای خود وهمه از آنهایکه درین راه از مسولیت خود رو نمیګردانند اجر عظیم خواهانم . به امید موفقیت همه

 2. +1 Vote -1 Vote +1عبدالله says:

  بنام الله
  مُحترم فرقانی صاحب
  با عرض احترامات بی پایان خدمت تان از مقاله های دینی شما جهان سپاس
  من تبصره هارا در جرمن آنلاین خواندم از کسانی که علیه شما تاخت وتاز نموده اند شکایت وگله نکنید اینها نه اینکه از اسلام آگاهی دارند بلکه کوشش نهایی خود را میکنند اسلام ومسلمین را تاحد امکان توهین وتحقیر نمایند اکثر این کسان را من از تبصره های شان از مدت ها قبل میشناسم اینها کمونستها , شعلهء ها ویا هم سکولریستها هستند که نه عقیدهء اسلامی دارند ونه میخواهند کسی دربارهء اسلام تیصرهء حق و واقع بینانه داشته باشند
  در مورد خود جرمن آنلاین باید بگویم مدتها قبل من کسی را که به ارتباط شما تبصرهء هم نموده نظر به اعتراف تکرای خودش کمونست خطاب کردم جرمن آنلاین تبصره ام را فقط بخاطر همین جملهء کمونست گفتن برای کسی نطر به گفتهء خود جرمن آنلاین به نشر نسپرد در حالیکه این کس به کمونست بودنش علنی افتخار میکند
  وتبصره های که توهین به اسلام ومسلمین باشد بدون کم وکاست به نشر میرساند
  من فقط همین قدر میگویم قالو سلاما
  محترم فرقانی صاحب
  همان طوریکه پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بخاطر دعوت وپخش دین توسط دشمنان اسلام ومسلمین توهین واذیت میشدند امروز هم ما مسلمین این همه توهین وحرفهای خرافی را تحمل نماییم هدف ما رضای الله وخدمت برای اسلام ومسلمین است شما برای این خدمات تان از طرف الله اجر عظیم نصیب میشوید و بالا تر ازین مزد دیگری وجود ندارد
  هیچگاه جرأت اسلامی تان را قسمیکه دارید بخاطر این پوچ گویی های جاهلان از دست ندهید ومن مطمین هستم که نمیدهید
  به آرزوی موفقیت های هرچه بیشتر شما

Leave a Reply

Refresh Image
*

Spam Protection by WP-SpamFree

Advertisement

Recently Commented

  Archives by Tag

  ا

  Recent Entries

  • بهرنۍ عينكې!
  • بدون شرح
  • جان کری خشونت های اخیر مصر را به شدت محکوم کرد
  • د ټاکنو په اړه د استاد سياف له لوري “ملي اجماع” جوړېږي
  • در پی درگیری های خونین مصر معاون رئیس جمهور این کشور استعفا کرد
  • سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد خشونت های اخیر مصر را تقبیح کرد
  • روزی که مصر به خون مصری ها گلگون شد
  • کشته و زخمی شدن ۱۳ نفر در نتیجهٔ انفجار در یک رستورانت در ولایت تخار
  • خوست والي وايي که هر مامور درې ورځې غيرحاضري وکړي، کسر معاش به شي!!
  • د خوست ولایت د نادرشاه کوټ قومي مشرانو د دغه ولسوالۍ په اداري برخه کې د بدلون غوښتنه وکړه